The Paideia of God

Douglas Wilson speaking at Trinitas Christian School Nov. 2008.